TBMM PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU GÖRÜŞMELERİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe...

22 Kasım 2013 11:40 Okunma:

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Maliye Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kamu İhale Kurumu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Gelir Bütçesi Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile Merkezi Yönetim Kesinhesap Kanunu tasarılarının maddeleri görüşüldü.
Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerine bakanlık çalışmaları hakkında bilgi veren Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanlığı’nın 2014 gider bütçesi için 112.5 milyar liralık ödenek teklif edildiğini açıkladı. 2/B Yasası olarak bilinen ve orman vasfını kaybetmiş alanların satışına ilişkin 6292 sayılı Kanun kapsamında 19 Kasım 2013 tarihi itibariyle yaklaşık 810 bin hak sahibinden 662 bininin başvuru yaptığını açıklayan Bakan Şimşek, satışı yapılabilecek nitelikte olan taşınmazlar için hak sahibi olarak belirlenen yaklaşık 338 bin kişinin satış işleminin tamamlandığını belirtti. Şimşek, 2/B vasıflı taşınmazların satışından 19 Kasım itibariyle 1.5 milyar lira tahsil ettiklerini ifade etti.
Yatırıma konu olacak hazine taşınmazlarının önceden belirlenerek ilan edilmesinin sağlanarak şeffaf, öngörülebilir bir uygulamaya geçildiğini söyleyen Bakan Şimşek, “Hazine taşınmazlarının yatırım amaçlı tahsisinde 4. ve 5. bölgelerde bulunan illerde yatırım konusu taşınmazın emlak vergi değerinin yüzde 1’i, 6. bölgede bulunan illerde ise emlak vergi değerinin yüzde yarımı üzerinden bedel tahsil edilmekte, ayrıca yatırıma konu taşınmazlar üzerindeki yapı ve tesislerin işletilmesinden elde edilen hasılattan pay alınmamaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar 36 milyon metrekare yüzölçümünde 118 adet taşınmaz üzerinde 7 bin 523 kişi istihdamlı, 1.5 milyar lira yatırım tutarlı, süreli, bedelsiz ön izin verilmiştir. Yaklaşık 10 milyon metrekare yüzölçümünde 25 adet taşınmaz üzerinde toplam bin 282 kişi istihdamlı 203 milyon liralık yatırım tutarlı olmak üzere 49 yıl süreli irtifak hakkı tesis edilmiştir. Yine 925 adet, 86 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz teşvik mevzuatı kapsamında değerlendirilmek üzere ilan edilmiştir. Hazine taşınmazları 2’şer aylık ilan sürelerine başvuran yatırımcılara öz kaynak, yatırım tutarı ve istihdam sayısı puanlamak suretiyle verilmektedir. İhracatın ve KOBİ’lerin desteklenmesi, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi amacıyla hazine taşınmazları bedelsiz devredilmekte ve harca esas üzerinden doğrudan satılmaktadır. Bu kapsamda içinde bulunulan yıl içinde Küçük Sanayi Sitesi yapılmak üzere kurulan kooperatifler ile kamu kurum ve kuruluşlarınca harca esas değer üzerinden 1.6 milyon metrekare yüzölçümlü toplam 11 milyon liralık satış yapılmıştır. OSB alanı olarak kullanılmak üzere OSB tüzel kişiliklerine harca esas değer üzerinden 5.7 milyon metrekare yüzölçümlü toplam 50 milyon liralık satış talimatı verilmiştir. Kalkınmada öncelikli illerde ise 8.2 milyon metrekare yüzölçümlü taşınmaz OSB tüzel kişiliklerine bedelsiz olarak devredilmiştir. 2013 yılı içinde hazine taşınmazları üzerinde irtifak tesis edilmesi ve kullanma izni verilmesi hususunda Bakanlığımdan toplam 133 adet talimat verilmiş olup, bunların toplam yüzölçümü 11 milyon metrekare, toplam bedeli ise 18 milyon liradır. Hazine taşınmazları üzerinde tesis edilen irtifak hakları ile verilen kullanma izinleri ve ön izinlerinden dolayı 2013 yılı ilk 10 aylık döneminde toplam 275 milyon liralık gelir elde edilmiştir” diye konuştu.
MÜKELLEFLERİN VERGİYE UYUMU
Mükelleflerin vergiye uyumunu kolaylaştıracak bazı uygulamalardan bahseden Bakan Şimşek, “Mükellef Sicil Otomasyonu’nu yeniden hazırlıyoruz. Sicil otomasyonunda yer alan programları yeniden yazarak mükellef sicil bilgilerinin güncel tutulmasını, sicil veri tabanını kullanan diğer uygulamalar ile tam entegrasyonunu ve analiz yapısını güçlendirmeyi sağlayacağız. Çalışmayı 2013 yılı sonunda tamamlamayı planlıyoruz. Vergisel Uyum Analiz Modeli ve Mükellef Değerlendirme Sistemi’ni hayata geçiriyoruz. Bu sistemin üreteceği sonuçlarla vergisel uyumsuzluklarla ilgili ön uyarı sistemlerinin devreye sokulması ve uyumsuz mükelleflerin caydırılması sağlanacaktır. Ayrıca uyumlu mükelleflerin vergi dairesi uygulamaları çerçevesinde pozitif ayrımcılığa tabi tutulması amaçlanmaktadır. E-ticaretin izlenmesi ve gönüllü uyumun artırılması amacıyla mükelleflere vergisel yükümlülükleri konusunda bilgi veren bir internet portalı oluşturduk. E-ticaret kapsamındaki faaliyetleri kavramak için ülkemiz koşullarını dikkate alan bir yazılım geliştirdik. Bu yazılım ile kayıt dışı çalışan alışveriş siteleri hızla belirlenecek ve vergi kayıp kaçağı engellenmiş olacaktır. E-fatura ile mükelleflerimizin vergiye uyum maliyetlerini azaltıyor, kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırıyoruz. Şirketler arasında uygulanan elektronik faturanın gerçek kişi mükellefleri de kapsamasını sağladık. E-defter uygulamasını başlatıyoruz. Uygulama ile mali verilerin sunumunda bir standart sağlanmış olacak, işgücü ve zaman kaybından kaynaklanan uyum maliyetleri azaltılacaktır. E-arşiv uygulamasına geçiyoruz. 2008 yılında pilot uygulamasına başladığımız bu sistem ile şimdiye kadar 2,6 milyar adet faturayı elektronik ortamda sistemimize aktardık. Bu sistemin 2014 yılında kapsamını genişleterek aktif olarak uygulamaya başlayacağız. e-tahsilat uygulamalarını yaygınlaştırıyoruz. Sanal pos aracılığıyla motorlu taşıtlar vergisi, trafik idari para cezaları, geçiş ücreti ve idari para cezası ile Karayolu Taşıma Kanunu idari para cezaları banka kredi kartlarıyla tahsil edilmektedir. Ayrıca gayrimenkul sermaye iradı tahsilatlarının da banka kredi kartlarıyla tahsiline başladık. E-tebliğ uygulamasını yaygınlaştırıyoruz. Tebliğ işlemlerini elektronik ortama taşıyarak evrak basım ve posta masraflarından tasarruf edeceğiz. İş sürecini hızlandırarak tahakkuk ve tahsilattaki etkinliğimizi de arttıracağız. Elektronik tebligata ilişkin yazılımı 2014 yılının ilk yarısında tamamlamayı ve pilot uygulama dönemini takiben uygulamayı yaygınlaştırmayı planlıyoruz” şeklinde konuştu.
2014 YILI GELİR BÜTÇESİ
2014 yılı Gelir Bütçesi hakkında da bilgi veren Bakan Şimşek, “2014 yılı merkezi yönetim bütçesinde; bütçe gelirleri 403,2 milyar lira, vergi gelirleri 348,4 milyar lira, vergi dışı gelirler 54,8 milyar lira olarak tahmin edilmektedir. 2014 yılı Genel Bütçe vergi gelirleri içerisinde; Gelir Vergisi 70,8 milyar lira, Kurumlar Vergisi 31,1 milyar lira, dahilde alınan KDV 39,6 milyar lira, ithalde alınan KDV 64,8 milyar lira, Özel Tüketim Vergisi 89,4 milyar lira, Motorlu Taşıtlar Vergisi 8,6 milyar lira, BSMV 7,1 milyar lira, Damga Vergisi 10,4 milyar lira, harçlar 15,0 milyar lira, Özel İletişim Vergisi 4,6 milyar lira, Gümrük Vergisi 5,6 milyar lira, diğer vergiler 1,3 milyar lira olarak tahmin edilmiştir. 2014 yılı Genel Bütçe vergi dışı gelirlere baktığımızda; teşebbüs ve mülkiyet gelirleri 8,1 milyar lira, alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 1,6 milyar lira, faizler, paylar ve cezalar 27,7 milyar lira, sermaye gelirleri 8,8 milyar lira, alacaklardan tahsilat 142 milyon lira olarak yer almaktadır. Gelir tahminlerimiz gerçekçi, hatta ihtiyatlı bir çerçevede hazırlanmıştır. 2014 yılı merkezi yönetim bütçe gelirlerinin 2013 yıl sonu gerçekleşme tahminlerine göre yüzde 4,1, vergi gelirlerinin ise yüzde 7,1 oranında artacağı öngörülmüştür. Bu oranlar 2014 yılı için tahmin edilen yüzde 10,2’lik nominal GSYH artışının altındadır” ifadelerini kullandı.
MALİYE BAKANLIĞI 2012 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU
Sayıştay tarafından Meclis’e sunulan Maliye Bakanlığı 2012 yılı Denetim Raporu’nda yer alan değerlendirmelere ilişkin görüşlerini komisyon üyeleri ile paylaşan Bakan Şimşek, “Raporda yer alan bazı eleştiri ve tespitlere katılmamakla birlikte Sayıştay denetiminin kamu idarelerinin gelişimine, saydamlık ve hesap verebilirliğin artırılmasına katkısının yadsınamaz olduğunu özellikle belirtmek isterim. Sayıştay raporundaki en dikkat çekici eleştiri Maliye Bakanlığı tarafından bazı mali tabloların Sayıştay’a sunulmadığı hususudur. 22 Ekim’deki sunumumda açıkça belirttiğim üzere bu durum, Sayıştay ile Maliye Bakanlığı arasında genel bütçeli idarelerin mali tablolarının raporlanmasındaki yorum farkından kaynaklanmaktadır. Bu sorunu çözmek üzere Sayıştay ile ortak bir çalışma grubu kurduk. Çalışmanın sonucunda ortaya çıkacak öneriler çerçevesinde, kamu idarelerince verilmesi gerekli, mümkün ve anlamlı olan tabloları yeniden belirleyeceğiz” açıklamasını yaptı.
Bakan Şimşek, Sayıştay raporunda ifade edilen bazı eleştiriler ve kendilerinin bu konularda attıkları adımları anlattı.

BENZER HABERLER

Bursa en verimli şehir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ‘2016 Verimlilik Proje Ödülleri’ ile işletmeler arasındaki bilgi ve tecrübe paylaşımını geliştirmeyi, verimlilik artırıcı...

Bizim Ev Engelli Takımı, aldığı derecelerle sevindi

Türkiye Oryantiring Federasyonu, Uludağ Sarıalan mevkiinde Türkiye Patika Oryantiring Şampiyonası düzenledi.

Menenjite karşı en etkili korunma nedir?

Menenjitin beyin zarlarının iltihabı anlamına geldiğini belirten Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, menenjitin sebeplerini açıkladı.

Alzheimer Konuk Evi yararına Sheraton’da kermes

Kükürtlü Lions Kulübü’nün Lions Alzheimer Konuk Evi yararına düzenlediği kermeste Lionlar ve çeşitli kurumlar stant açarak etkinliğe destek oldu....

Rahvan At Yarışları Nefes Kesti

Rahvan At Yarışları, Yunuseli Kurban Pazarında gerçekleştirildi.

Nilüferli bebekler emin ellerde

Nilüfer Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İş ve Meslek Edindirme Bürosu ile Uludağ Soroptimist Kulübü iş birliğiyle düzenlenen...

Osman Gazi Köpürüsü’nün fiyatı…

İzmit Körfezi'nin iki yakası birleştiren Osman Gazi Köpürüsü'nün fiyatı cep yakacak.

HİÇ bir gece böyle olmamıştı

Bursa Halkla İlişkiler Derneği,Bursa’nın seçkin kuruluşlarının iletişim uzmanlarından oluşan üye profili ile Türkiye’nin iletişim alanındaki en önemli Sivil...

KalDer Bursa Şubesi’nden çocuklara 23 Nisan süprizi

Bu yıl da 14. Kalite ve Başarı Sempozyumu öncesinde yapılan duyurularla Bursalılar kampanya hakkında bilgilendirildi.

Devlete borçu olana müjdeli haber!

Kamu alacaklarıyla ilgili Maliye Bakanlığı önemli bir yenilik yaptı. Özellikle şirketler ve borçlu vatandaşlar için avantajlı düzenlemeler Resmi gazete'de...