USD
4,7073
EURO
5,5003
ALTIN
197,1563

Geciken cezaların ödenmesi yeniden yapılandırıldı

Bursa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası (BSMMMO) Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair 7020 Sayılı Kanun’da değişen maddelerle ilgili üyelerini bilgilendirdi.

Geciken cezaların ödenmesi yeniden yapılandırıldı
Yazı fontunu küçültür Yazı fontunu büyütür

Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi’nde (BAOB)bulunan BSMMMO konferans salonunda düzenlenen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırmasına Dair 7020 Sayılı Kanun”  konulu semineri TESMER Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı M. Ufuk Bayrakçı ile Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Kazım Tefenli verdi. Semire BSMMMO Başkanı Ahmet Hikmet Sönmez de katıldı. Kanun kapsamında bazı kamu alacaklarının yapılandırılması konusunda değişikliklerin olduğunu belirten Sönmez,” Kesinleşmiş olup son vade tarihi 31 Mart 2017 olan ve 27 Mayıs 2017 itibarıyla vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş bulunan bazı borçların yapılandırılarak ödenmesi olanağı getirilmiştir. 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun hükümlerine göre 27 Mayıs 2017 tarihi itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar ile 6736 sayılı Kanuna göre tahakkuk eden alacaklar yeni düzenleme hükümlerinden yararlanamayacaklardır. Düzenlemede kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi ile ilgili düzenlemeler yer almamaktadır” dedi.

3568 sayılı Kanun kapsamında meslek mensuplarının aidat borçları ile Odaların TÜRMOB’a olan borçları gibi diğer bazı borçlar yeniden yapılandırıldığını belirten TESMER Bursa Şubesi Başkan Yardımcısı M. Ufuk Bayrakçı, ”Söz konusu aidat borçları için son başvuru süresi 31.07.2017 tarihi olup ilk taksit ödeme süresi 31.08.2017 tarihine kadardır. Bazı bölgelerde daha önce ilan edilmiş olan mücbir sebep hâli sonlandırıldı.6183 sayılı AATUHK’nun 48 inci maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “doğal afetler nedeniyle” ibaresi “Maliye Bakanlığınca” şeklinde değiştirildi. 6183 sayılı Kanuna “Vergiye uyumlu mükelleflerin borçlarının tecili” başlıklı 48/A maddesi eklendi. 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 355 inci maddesine “Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca verilmesi gereken beyanname ile ilgili olarak bu maddeye veya 352’nci maddeye göre ceza kesilmesini gerektiren fiillerin, aynı zamanda 5510 sayılı Kanun uyarınca idari para cezası kesilmesini gerektirmesi durumunda aynı fiillerden dolayı bu madde ve 352’nci madde uyarınca ayrıca ceza kesilmez.” fıkrası eklendi” ifadelerini kullandı.

Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Kazım Tefenli de, “Maliye’nin tahsil dairesinin ilgilendiği konular var. Bunlardan biri 213 sayılı kanunu ilgilendiriyor. Diğeri ise diğer kamu kurumlarının kendi görev konularında aksadığı konularla ilgili kestiği cezalardır. Bunu da maliye tahsildarlığına bırakıyor. Belediyelerin de alacağı 213 sayılı Kanun kapsamında alması gereken tahsiller var. Bunlar da değişikliklere girmektedir. İdari yaptırım kararları, Maliye Bakanlığı ile idari yaptırım kararı verenler arasında yapılacak protokoller çerçevesinde, kararı verenler adına 213 sayılı Kanunun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılmak suretiyle Maliye Bakanlığı tarafından elektronik ortamda tebliğ edilebilecektir. Bu şekilde yapılan tebligatlar, 5326 sayılı Kanunun 26’ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki tebliğ yerine geçecek. Bakanlar Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 6183 sayılı Kanuna göre takip edilen alacakları için anılan Kanunun 48/A maddesini; en az üç yıl süreyle prim yükümlüsü olup son üç yıl içerisinde verilmesi gereken bildirgeleri kanuni sürelerinde vermiş olanlardan başvuru tarihi itibarıyla vadesi bir yılı geçmemiş borcunu borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmasına rağmen ödeyememiş olanlar hakkında uygulatmaya ve uyumlu prim borçlularını belirlemeye yetkili kılındı. 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40’ıncı maddesinden sonra gelmek üzere “Elektronik ortamda tebliğ” başlıklı 40/A maddesi eklenmiştir. Buna göre; Bakanlık görev alanı kapsamındaki tebliğler, ilgili kanunlarda belirtilen usullerle bağlı kalınmaksızın, Maliye Bakanlığı ile yapılacak protokol 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 107/A maddesi hükümlerine göre kurulan teknik altyapı kullanılarak elektronik ortamda yapılabilecektir” dedi.

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR


    0 YORUM